جـذابیتهــــای تـاریــــخ جهــــان

 *در یونان قدیم محکوم را به چهار چوب بسته و شلاق می زندند ، به بینی آنها سرکه می ریختند و بر زخمهایشان سرکه و نمک می پاشیدند .

محکومین را زنده زنده می سوزاندند .  

* برای تفریح اشراف محکومین را کباب می کردند

* مردان و زنانی را که روابط نا مشروع داشتند ، به سیخ می کشیدند .


* در ایران قدیم ، زبان را از حلق بیرون می کشیدند 

* به چشم ها میل داغ می کشیدند

* پوست محکومین را کنده و پر از کاه می کردند .

* در قرون وسطی متهم به ضرب سکه را ، در دیگ می جوشاندند

*چهار دست و پای محکوم را به 4 اسب قوی یا به چرخ های گردون می بستند و با راندن اسب ها در
جهت مخالف یا چرخاندن چرخ ها محکوم را شقه می کردند .

* یا سرب گداخته بر گلوی او می ریختند 

 *مردان را از بیضه آویزان می کردند

*با قیف بر گلوی آنها آب می ریختند تا باد کند ( نادرشاه پس از کور کردن پسرش با تلمبه
آب به شکم بیش از 10 نفر بست و آنها را ترکاند . )

* در کشور های اروپایی در قرون وسطی چشمان محکوم را با ناخن یا انبر در میآوردند .

* ناخن ها را می کشیدند .

 *در اسپانیا استخوان ها را می شکستند و مفاصل را از هم جدا می کردند .

* ریختن سرب گداخته در گوش و حلق و بینی مرسوم بود .

 * در چین سینه های زن محکوم را می بریدند ، به محکومین پس از روزهای تشنگی  آب شور می خوراندند.

* با اختراع گیوتین در فرانسه ، سر محکومین را می بریدند .

*در اکثر کشورها وزنه های سنگینی تا 90 کیلو به هر یک از پاها بسته و محکوم را آویزان می کردند . 

* کشیدن دندان و کندن گوش معمول بود .

* سوزاندن کف پا و کف دست و کندن پوست سر نیز معمول بود .

+ نوشته شده در  جمعه ۱۵ مرداد۱۳۸۹ساعت 14:37  توسط ارکیــــــده |